1. Dane Administratora Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojciech Skrabowski Węglo-Bud Transport Usługi Handel ul. Warmińska 2, 11-500 Giżycko NIP: 8451189179, dla Hotelu Giżycko***, plac Grunwaldzki 11, 11-500 Giżycko, adres e-mail:hotel@hotel-gizycko.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Hotel przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
– Imię i Nazwisko;
– Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
– Numer telefonu;
– Adres e-mail;
– Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
– Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
– Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
– Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
– Informacje dotyczące narodowości;
– Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
– Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych ( obowiązek GUS i opłata klimatyczna).
B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i Nazwisko;
– Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
– Numer telefonu;
– Adres e-mail;
– Numer rezerwacji;
– Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i nazwisko;
– Firma;
– Adres zamieszkania lub adres siedziby;
– Numer NIP;
– Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

D. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Adres e-mail;
– Numer rezerwacji;
– Imię i nazwisko;
– Komentarze lub sugestie gości.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

E. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
– Imię i nazwisko;
– Adres e-mail;
– Numer telefonu;
– Adres IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

F. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i nazwisko;
– Adres e-mail.
Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności,. W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) ; oraz , art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

G. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
– Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
– Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
– Adres e-mail;
– Adres IP;
– Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

H. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Data i godzina odwiedzin strony;
– Rodzaj systemu operacyjnego;
– Przybliżona lokalizacja;
– Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
– Czas spędzony na stronie;
– Odwiedzone podstrony;
– Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

I. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

J. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– Adres IP;
– Data i czas serwera;
– Informacje o przeglądarce internetowej;
– Informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Hotelu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest administrowanie stroną internetową);

3. Cookies

1. Hotel na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia takie jak Google Analytics.
korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy integrację z serwisem Facebook, która umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

4. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć .
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy postępować zgodnie z punktem 11 podpunkt 5. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
2. Aby zlecić usługę w Hotelu, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 3 A niniejszej polityki prywatności.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika naszego hotelu.

7. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3 W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

9. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
– trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
– 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
– 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
– 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
4. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

10. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
– otrzymania kopii danych
– przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :
– wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres:
e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub przesłać taką prośbę na adres Inspektora Ochrony Danych – ul. plac Grunwaldzki 11, 11-500 Giżycko lub przekazać recepcjoniście podczas wizyty w hotelu.

11. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez.
4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Hotelu: www.hotel-gizycko.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Klauzula informacyjna: monitoring

Informujemy, iż w Hotelu Giżycko*** funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest:

 2. Wojciech Skrabowski Węglo-Bud Transport Usługi Handel ul. Warmińska 2, 11-500 Giżycko

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504976690. Funkcję tę sprawuje – Pan Rafał Andrzejewski.

 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

 • prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA GOŚCI

HOTEL GIŻYCKO***

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojciech Skrabowski Węglo-Bud Transport Usługi Handel ul. Warmińska 2, 11-500 Giżycko dla Hotelu Giżycko*** plac Grunwaldzki 11, 11-500 Giżycko zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO między innymi w celu rezerwacji, realizacji zawarcia umowy i wykonania umowy. Reasumując Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. w celu rezerwacji, zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO);

 3. prowadzenia listy osób „persona non grata” w przypadku złamania regulaminu hotelu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, wystawienie faktury.

 1. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne.

 1. W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

 2. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

 2. firmom świadczącym obsługę księgową;

 3. firmom świadczącym obsługę prawną;

 4. firmom obsługującym system recepcyjny;

 5. firmom obsługującym system rezerwacji;

 6. firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania (prawa podmiotów danych):

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 1. Podanie danych  jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług czy po prostu móc kontaktować się z nami. W pozostałych przypadkach podanie danych wynika z wymogu ustawowego ( np. rachunkowość, podatki) wówczas ich podanie jest obowiązkowe.