SERDECZNIE WITAMY W HOTELU GIŻYCKO!

Będziemy państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest Pan Wojciech Skrabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Giżycko, plac Grunwaldzki 11, 11-500 Giżycko, NIP: 8451189179, adres e-mail: hotel@hotel-gizycko.pl Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja Hotelu.
 2. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 3. Hotel świadczy usługi noclegowe zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu http://www.hotel-gizycko.pl oraz w recepcji hotelowej.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Hotel może odpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
 2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
 3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 10:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: www.hotel-gizycko.pl oraz dostępny jest w recepcji Hotelu:
 5. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.
 6. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu i otrzymanych rabatów;
 7. Ceny przedstawione w cenniku nie zawierają opłaty klimatycznej.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
 9. Osoby nie zameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w hotelu, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 10. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę po dwukrotnym ostrzeżeniu klienta. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem pokoju.
 11. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu. Opłata za zgubienie karty wynosi 50pln.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji (pod groźbą kary finansowej w wysokości 2000zł. każdorazowo) oraz uiszczenia opłaty za dobę następną po ostatniej potrzebną na wywietrzenie pokoju. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
 2. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udostępnia łóżeczko turystyczne, udostępnia żelazko i deskę do prasowania, umożliwia przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie w recepcji, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
  Obsługa hotelu posprząta lub wymieni ręczniki w pokoju na Państwa życzenie, wyrażone w formie wywieszki na zewnętrznej stronie drzwi pokoju lub zgłoszone w Recepcji.
 3. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
 4. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
 5. Parking jest przeznaczony tylko dla Gości Hotelu Giżycko. Parking jest niestrzeżony.   Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy znajdujące się w środku .
 6. Nie gwarantujemy miejsc parkingowych.
 7. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 4

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Hotel nie akceptuje pobytu zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi.

§ 6

 1. Rezerwacja pobytu w Hotelu może odbywać się drogą telefoniczną, mailową oraz osobistą.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
 3. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
 4. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.
 5. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.hotel-gizycko.pl
 6. Hotel udostępnia swoim gościom bezpłatnie sieć wifi. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z niej w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.

§ 7

 1. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Hotelu.
 2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza Regulamin hotelowy, i Hotel może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Hotelu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 3. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z Regulaminem hotelowym. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

§ 8

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.
 2. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

§ 9

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Hotelu.

 

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)